Kredit

Kredit är i korta drag ett annat ord för lån eller avbetalning.

Det innebär att en kreditgivare litar på en kredittagare att hon ska återbetala skulden vid ett senare tillfälle.

Kredit omfattar alla former av betalningar med uppskov.

Kredit kan innebära att du har en rullande kredit som till exempel en kontokredit.

Överlåtelse

Kredit innebär att någon överlåter till en annan en möjlighet att använda ett visst penningbelopp eller "fungibla varor" under en viss tid.

Med fungibla varor menas saker som är lika till den graden att de är direkt utbytbara.

Avbetalningsköp, delbetalningsköp, lån och att man senarelägger betalning är alla olika typer av krediter.

Du (som eventuell kredittagare) återbetalar vid kreditkort eller penningkrediter kreditens nominella belopp.

Källa: Wikipedia

Ränta

Oftast måste den som använder krediten återbetala inte enbart det belopp som hon använt utan också ränta. Krediträntan är satt i förväg och flera kreditkort har räntefria dagar .

Källa: Tryggkredit Stockholm AB

Vad betyder kredit egentligen?

Kredit syftar på något typ av lån. Det kan handla om vanliga hypotekslån, bolån, avbetalning på ett köp eller köp gjorda med ett kreditkort.

Genom att du ansöker och blir beviljad kredit medför att du får tillgång till ett visst belopp under en given period.

När det gäller kreditkort innebär det i praktiken att du kan göra köp eller uttag för ditt beviljade kreditbelopp.

För att bli beviljad kredit krävs det normalt att du är kreditvärdig och inte har några betalningsanmärkningar. Det ofta en kreditupplysning när du ansöker om kredit.

Om du återbetalar hela beloppet plus eventuell ränta varje faktureringsperiod har du tillgång till detta belopp varje period.

Den som eventuellt ger dig en kredit kallas kreditgivare. Det är kreditgivaren som överlåter till dig att använda ett visst pengabelopp under en given period.

Alla former av kredit och att ge någon kredit regleras i Konsumentkreditlag (2010:1846).

Källa: Sveriges Riksdag

Denna lag anger bland annat att du (som eventuell kredittagare) ska informeras om kreditens villkor så att du vet precis vad lånet eller krediten innebär.

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditsinformation (SECCI)

Det finns även ett direktiv från EU som innebär att varje kreditgivare måste ange informationen enligt Standardiserad Europeisk Konsumentkreditsinformation som visar de viktigaste avgifterna och villkoren du kan behöva känna till.

Källa: EU

Den här informationen ska i korthet visa (på ett standardiserat sätt)

 • Vem kreditgivaren är
 • Vad det är för typ av kredit (här enbart betal- och kreditkort)
 • Vad den eventuella övre kreditgränsen är
 • Avtalets tidslängd
 • Information om avbetalningar
 • Information om kreditkostnader, bland annat
  • Nominell ränta
  • Effektiv ränta
  • Årsavgift
  • Aviavgift
 • Andra viktiga rättsliga aspekter
 • Möjlighet att göra förtidsåterbetalning

Vem kreditgivaren är en viktig del av avtalet eftersom det är till denna du eventuellt kommer att vara skyldig att återbetala krediten.

Vad det är för typ av kredit anger om det handlar om ett lån, betal- och kreditkort eller andra former av kredit.

Vad den eventuella övre kreditgränsen är anges i varierande mängd. En del anger att det bedöms individuellt medan andra har ett utsatt maximum som någon kommer att kunna bli beviljad.

Avtalet tidslängd anger hur länge avtalet mellan kreditgivaren och kredittagaren löper.

Information om avbetalningar specificeras oftast som ett bråktal med ett minsta belopp. Den anger hur mycket av utnyttjad kredit som måste återbetalas och hur ofta.

Nominell ränta anges som ett representativt exempel om det bedöms individuellt. Annars gäller det samma för alla kredittagare.

Den effektiva räntan anges också som ett representativt exempel. Den effektiva räntan visar hur hög kostnaden egentligen kommer att bli i procent om man utnyttjar krediten fullt ut.

Årsavgiften anger det belopp som du som eventuell kredittagare ska betala till kreditgivaren om du väljer att ingå avtal med dem. Den här avgiften ska betalas oavsett om du utnyttjar krediten eller inte.

Aviavgift kännetecknas som den avgift du ser på fakturan.

Den standardiserade europeiska konsumentkreditsinformationen ska också specificera andra relevanta avgifter. Det är viktigt att läsa de här innan du vill ansöka om kredit.

Möjligheten att göra förtidsåterbetalning är speciellt viktigt när det gäller betal- och kreditkort.

Om vi antar att du vill använda kreditkortet för att få cashback på alla dina köp, behöver du kunna återbetala utnyttjat belopp i förtid för att alltid undvika eventuella räntekostnader.

I vår lista om kreditkort kan du finna var du hittar den här informationen om alla kreditkort. Det ska finnas en uppdaterad och aktuell sådan om ett kreditkort.

Ska du kunna beviljas en kredit måste du vara kreditvärdig. En kreditvärdig person är du som har en stabil månadsinkomst, inte har några betalningsanmärkningar samt har skött återbetalningar av tidigare lån och krediter på ett fullgott sätt.

Källa: Tryggkredit Stockholm AB

Samtliga kreditgivare gör någon form av kreditupplysning när du ansöker om ett kreditkort.

Praktisk användning

Att ha ett kreditkort eller en kredit innebär att du kan genomföra köp som du annars kanske inte hade haft möjlighet att göra.

Användningen att du vill ha en kredit kan vara för att du vill ha

 • buffert
 • bonus
 • cashback
 • delbetalning

Buffert

Du kan använda en kredit som en möjlighet att utöka din buffert. Buffert menas pengar som du har sparat och som ska användas till oväntade utgifter.

Oväntade utgifter kan man inte förutse. Det handlar om att tvättmaskinen eller kylskåpet helt plötsligt slutar att fungera.

Att använda en kredit för att utöka din buffert innebär att du genom att ha en kredit kan köpa en ny tvättmaskin eller ett nytt kylskåp om de skulle gå sönder.

Det innebär att ditt handlingsutrymme utökas och att du inte behöver spara lika mycket för att kunna känna dig trygg.

Du kan känna dig trygg eftersom att du kan stå för oväntade utgifter tack vare din kredit och samtidigt inte behöva betala skulden inom en kort tidsperiod.

Bonus

Många butiker och företag har olika bonus eller bonussystem som man kan dra nytta av.

Genom att ha ett kreditkort med bonus eller en kredit med bonus kan man tjäna poäng när man använder kreditkortet.

Det innebär att det är enklare att samla poäng och det förenklar processen när du handlar.

Istället för att behöva dra både ett medlemskort och sedan ditt betalkort kan du med ett kreditkort med bonus göra detta automatiskt.

Cashback

Möjligtvis är kreditkort med cashback det bästa kreditkort du kan skaffa. Cashback innebär att du får tillbaka pengar på varje köp du gör.

Cashback anges i procent. Normalt får du återbäringen på den kredit du har utnyttjat årsvis.

Om du vill använda ett kreditkort för att få återbäring på alla dina köp bör se till att betala alla fakturor inom de räntefria dagarna.

Delbetalning

Delbetalning som kredit innebär att du betalar av ett köp under till exempel 12 månader.

Du köper en ny TV och vill dela upp betalningarna. Genom att teckna ett avtal om delbetalning hos butiken ger dem dig en kredit.

Det innebär att du får tillgång till pengar som du annars hade behövt betala allt direkt.

Bakgrund

Ordet ”kredit” kommer från det latinska ordet ”crédit”, vilket betyder ”tro på”.

Termen kredit (fast på engelska) användes tidigast under 1520-talet och kom från det franska ordet "tro på".

Den största andelen utgiven kredit består av bankemitterad kredit. Förr användes banker som mellanhänder mellan sparare och låntagare.

Idag anses de moderna bankerna snarare användas för att skapa kredit.

Att använda kredit är idag ett mer vanligt sätt att utöka sin möjlighet att köpa något. Stora delar av vår ekonomi bygger på kredit.

Det finns två former av kredit som banker utger till kredittagare.

 • Icke-säkerställd kredit
 • Säkerställd kredit

Den icke säkerställda krediten avser kredit där kreditgivaren inte kan ta till förfogande över till exempel ett hus, en bil eller en båt för att reglera eventuell skuld.

Den säkerställda krediten innebär att kredittagaren har genom avtal möjliggjort att kreditgivaren kan reglera en eventuell skuld genom pengar de får genom att sälja kredittagarens hus, bil eller båt.

Ett kreditkort ligger under den icke-säkerställda krediten eftersom det enligt sed inte krävs att man pantsätter något föremål för att ingå avtalet.

Under det översiktliga begreppet kredit återfinns konsumentkredit. Det här också ett brett begrepp som täcker alla former av lån till privatpersoner.

Konsumentkrediter handlar i stora drag om

 • Kreditkort
 • Butikskort
 • Billån
 • Privatlån
 • Bolån

Kostnaden för att inneha kredit kan variera brett. Översiktligt bör man inkludera alla kostnader som härrör krediten. Det behöver inte vara kostnader som uppstår av att man utnyttjar en eventuell kredit, utan kan också vara kostnader som uppstår när man tecknar avtalet.

Kom ihåg, det är viktigt att vara påläst och jämföra kreditkort för att hitta det kreditkort som är bäst för dig.

Det är enbart du som vet vilket som passar dina behov och dina förutsättningar.