Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation (SEKKI) är en standard som måste tillämpas inom Europeiska Unionen för att informera om en kredits villkor.

Enligt Konsumentkreditlag (2010:1846) måste en kreditgivare ge den här förköpsinformationen i god tid innan ni ingår ett avtal.

Alla kreditgivare måste lämna samma information, detta gör det till ett bra underlag till att jämföra kostnaderna mellan olika kreditkort.

Källa: Konsumentverket

Informationen är till för att du ska kunna göra ett välgrundat beslut när du väljer mellan olika kreditavtal och göra det möjligt att till exempel jämföra kreditkort på ett bra sätt.

Lagen och blanketten är en generell standard och används inte enbart för kreditkort, utan för alla former av kreditavtal ävensom lån.

Kreditgivaren måste ange alla fält (rubrikerna), men kan välja att lämna de blanka om de inte är relevanta.

Informationen som ska anges är i följande ordning (hämtad direkt från lagtexten)

 1. Vilket slags kredit det gäller
 2. Kreditgivarens och kreditförmedlarens namn, organisationsnummer och adress
 3. Kreditbeloppet och villkoren för utnyttjandet av krediten
 4. Kreditavtalets löptid
 5. Varan eller tjänsten och dess kontantpris vid kreditköp
 6. Krediträntan, villkoren för krediträntan med angivande av referensindex eller referensräntor samt tidpunkter, förfaranden och andra villkor för ändring av krediträntan
 7. Den effektiva räntan, med angivande av ett representativt exempel, och det sammanlagda belopp som ska betalas av konsumenten
 8. Avbetalningarnas storlek, antal och förfallotidpunkter samt den ordning enligt vilken betalningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor; om en betalning inte avräknas utan sparas eller investeras för konsumentens räkning, ska det anges
 9. Avgifter med anledning av kreditavtalet och villkoren för ändring av avgifterna
 10. Notariatsavgifter
 11. Skyldighet att ingå ett avtal om en kompletterande tjänst till kreditavtalet
 12. Dröjsmålsräntan och villkoren för ändring av den samt avgifter som ska betalas när avtalsförpliktelser inte fullgörs
 13. Påföljder vid dröjsmål med betalning
 14. Begärda säkerheter
 15. Förekomst eller avsaknad av ångerrätt
 16. Konsumentens rätt till förtidsbetalning samt kreditgivarens rätt till ränteskillnadsersättning och hur denna ersättning ska beräknas
 17. Konsumentens rätt att få information om att en kredit inte beviljats
 18. Konsumentens rätt att få ett utkast till ett kreditavtal
 19. Den tid under vilken erbjudandet gäller
Källa: Sveriges Riksdag

Vi kommer tillsammans att gå igenom varje punkt och varför den är viktig att ha hänsyn till.

Om du begär att få ett utkast till ett kreditavtal ska kreditgivaren utan kostnad ge dig det.

(1) Typ av kredit

Vilket slags kredit det gäller visar om det är till exempel ett lån, kontokredit eller betal- och kreditkort.

Kontokredit innebär i stora drag precis som det låter. Du har ett konto hos kreditgivaren och till det är det kopplat ett kreditutrymme.

Betal- och kreditkort är också ett normalt sätt för kreditgivare att specificera vilket slags kredit det gäller när det handlar om kreditkort.

Att veta vilken typ av kredit som avtalet gäller är viktigt eftersom att det påverkar din relation till kreditgivaren.

Om det istället hade varit ett lån eller en annan typ av kredit bör du kontrollera mer noggrant om hur det faktiskt fungerar.

(2) Vilka kreditgivaren och kreditförmedlaren är

Kreditgivarens och kreditförmedlarens namn, organisationsnummer och adress måste framgå.

Att veta vilka det är du avser att ingå avtal med är grundläggande för att ens överväga att ansöka om ett kreditkort.

Det är viktigt att välja någon som du känner att du kan lita på och har ett förtroende för.

(3) Kreditbeloppet och användning av kredit

Normalt sett anger kreditgivare att kreditbeloppet och kreditutrymmet bedöms individuellt.

Somliga kreditgivare anger även ett intervall eller ett maximalt kreditutrymme som de kan komma att bevilja någon.

Detta är den övre kreditgräns som du skulle kunna ha tillgång till genom att ingå avtal om det kreditkortet.

Den här delen av den standardiserade europeiska konsumentkreditinformationen anger även villkor om utnyttjandet av kreditutrymmet.

(4) Kreditavtalets löptid

Hur länge kreditavtalet gäller är också viktigt eftersom det anger hur länge du kan komma att bli bundet till det specifika avtalet.

Normalt anges det som tillsvidare eller som en obestämd löptid.

Det innebär att det gäller till dess att antingen du eller kreditgivaren vill frånträda avtalet.

(5) Varan eller tjänsten och dess kontantpris

När det gäller kontokredit behöver kreditgivaren inte lämna information om detta.

(6) Krediträntan med mera

Kreditgivaren måste även specificera den nominella räntan, också benämnd som krediträntan.

Om de sätter den nominella räntesatsen individuellt måste de ändå ange ett representativt exempel. Det innebär att de måste visa en genomsnittspersons villkor.

Utöver att de måste ange den nominella räntan behöver de också ange villkoren för denna. De måste ange hur de kan ändra räntan.

Normalt ändrar alla kreditgivare räntor om de kan när de kreditpolitiska och samhällsekonomiska förutsättningarna ändras.

Somliga kreditgivare anger också att de kan ändra räntan av andra anledningar, till exempel ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när kreditavtalet ingicks.

(7) Effektiv ränta

Enligt lag är den här punkten inte nödvändig att framföra när det gäller kontokredit. Men som framgår av 9 § måste kreditgivaren återge den effektiva räntan med ett representativt exempel.

Kreditgivare ska därför specificera ett representativt exempel och visa på hur de har beräknat den effektiva räntan. Det kan se ut enligt följande

 • Effektiv ränta: 16,91 %
 • Kreditbelopp: 30 000 kronor
 • Kreditränta: 14,95 %
 • Kredittid: 12 månader
 • Delbetalningsavgift: 25 kronor
 • Aviavgift vid pappersfaktura: 25 kronor

De ska visa på vad den effektiva räntan är och vad de har använt för antagande i beräkning av den effektiva räntan.

Det här är möjligtvis den viktigaste delen av SEKKI eftersom att det visar på vad den faktiska kostnaden rimligtvis kan bli för dig.

Ytterligare en aspekt är att man kan avläsa hur mycket andra avgifter än bara den nominella räntan som kan tillkomma om man väljer att inte avbetala allt innan de räntefria dagarna tar slut.

(8) Avbetalningar

Det är heller inte något krav att kreditgivaren ska informera om den här delen när det gäller kontokredit, även om seden är att de gör det.

De delar som de behöver informera om är avbetalningarnas

 • Storlek
 • Antal
 • Förfallotidpunkter
 • Den ordning enligt vilken betalningarna ska fördelas på krediter med olika krediträntor

Avbetalningarnas storlek anges normalt som procent och ett minsta belopp i kronor. Den här delen är högst kvantifierbar och är enkel att kontrollera när du jämför kreditkort.

Ett exempel på hur de kan ange detta är "du måste månatligen betala minst 3 % av högsta saldot på kontot, avrundat till närmast högre 50- tal kronor, dock lägst 100 kronor".

Det här exemplet innebär att storleken på avbetalningen ska vara 3 % av skulden avrundat till närmast högre 50-tal kronor. Det innebär också att du behöver återbetala åtminstone 100 kronor.

Som går att avläsa anges också antalet avbetalningar. Detta får man dock härleda från det procentuella beloppet. Antalet avbetalningar kan i ovan exempel vara upp till 33 stycken (1/33=3%).

Ytterligare information det går att få fram från exemplet är att förfallotidpunkter är en gång i månaden.

(9) Avgifter

De andra avgifter som inte är nominell ränta måste också anges. Det kan handla om

 • Årsavgift
 • Kontantuttagsavgift
 • Bankomatavgift
 • Valutaväxlingspåslagsavgift
 • Delbetalningsavgift
 • Aviavgift
 • Administrativ avgift
 • Extrakortsavgift

Hur avgifterna benämns eller avser spelar ingen större roll. Alla måste anges.

Utöver att ange avgifterna måste även villkoren för hur kreditgivaren kan ändra avgifterna specificeras.

Den här delen är lika viktig som den effektiva räntan. Den kan visa på hur mycket det kan kosta att ingå avtal om ett specifik kreditkort oavsett hur mycket man använder det och beroende på hur man använder det.

Om du har svårt att betala räkningar som du får via e-faktura eller e-post kan det vara av vikt att kontrollera aviavgiften. Om det är en aviavgift för pappersfaktura bör du jämföra kreditkorten och hitta det som passar dig bäst.

(10) Notariatsavgifter

När det gäller kontokredit behöver kreditgivaren inte lämna information om detta.

(11) Kompletterande tjänst

När det gäller kontokredit behöver kreditgivaren inte lämna information om detta, även om det normalt anges för alla kreditkort.

Detta anger om krediten måste vara säkrad eller om den inte behöver vara det. Normalt behövs detta inte för kreditkort.

Ett exempel på vad en kreditgivare kan ange är

Vid beviljande av ansökan om kontokredit blir du medlem i en OK-förening och erhåller eventuell återbäring på överskott från den återbäringsgrundande verksamheten.

Här framgår att man blir medlem i en förening, men att krediten inte behöver vara säkrad.

(12) Dröjsmålsräntan

Om du som potentiell kredittagare har problem med att betala fakturor i tid och en ansträngd ekonomi kan informationen om dröjsmålsränta och andra eventuella avgifter när skulden inte regleras i tid vara av vikt.

Det kreditgivaren behöver ange är hur hög dröjsmålsräntan är.

(13) Påföljder vid dröjsmål med betalning

Påföljder vid dröjsmål med betalning finns det inga krav om att det specificeras för kontokredit.

Kreditgivaren ska ange om det tillkommer till exempel dröjsmålsränta och påminnelseavgift och när detta kan tillkomma om en avbetalning är försenad.

De ska även ange vad räntan och påminnelseavgiften är. Ytterligare behöver de specificera andra avgifter som är aktuella när skulden inte regleras i tid. Ett exempel som kan anges är

Kredittagaren ska även ersätta kreditgivarens arbete och kostnader för att bevaka och driva in kreditgivarens fordran och för att ta i an­ språk tillhörande säkerheter.

(14) Begärda säkerheter

SEKKI ska även klargöra vad som begärs som säkerhet för att bevilja kreditavtalet.

Det här är inget krav när det gäller kontokredit.

(15) Förekomst eller avsaknad av ångerrätt

Kreditgivaren måste ange om du har möjlighet att ångra avtalet och inom vilken period du har möjlighet att utnyttja din ångerrätt.

Det här är dock inget krav när det gäller kontokredit.

(16) Förtidsbetalning

En viktig del beroende på hur man avser att utnyttja ett kreditkort är om man har rätt att förtidsbetala en eventuell utnyttjad kredit.

Den här delen finns det enligt lag inget krav om att kreditgivaren specificerar när det gäller kontokredit.

Seden är att du har rätt att när som helst återbetala utnyttjad kredit.

Ytterligare är det normalt att du inte behöver återbetala hela utnyttjade kredit utan du kan har normalt rätt att betala den helt eller delvis.

Om det skulle visa sig att du inte har rätt att förtidsåterbetala utnyttjad kredit bör du överväga om kreditkortets andra egenskaper väger bättre när du jämför kreditkort.

Det är alltid bra att kunna förtidsåterbetala för att enkelt kunna undvika att bli debiterad ränta eller andra avgifter.

(17) Ej beviljade krediter

Kreditgivare behöver inte ange detta när det gäller kontokredit.

(18) Utkast till ett kreditavtal

Den här sektionen anger om du har rätt till att få ett utkast till ett kreditavtal.

Kreditgivare behöver inte ange detta när det gäller kontokredit.

(19) Erbjudandets tidsbegränsning

Om du ansöker om ett specifikt kreditkort återkommer alltid kreditgivaren med ett svar.

Normalt får du tillbaka ett svar som anger om du har blivit beviljad den kreditnivå du har sökt eller om du enbart har blivit beviljad ett lägre kreditutrymme.

Den här sektionen av SEKKI-blanketten anger hur länge ett sådant erbjudande gäller.

Övrigt

Det finns mycket information om SEKKI på andra hemsidor. Nedan finner du ett antal länkar om du vill läsa ytterligare om det.

Att EU och i sin tur Sveriges Riksdag har reglerat att och hur detta måste specificeras är positivt för kreditmarknaden och för dig som eventuell konsument.

Det tryggar ditt val av kreditgivare och det förenklar när man vill jämföra mellan olika kreditavtal.

EU: Consumer protection in financial services Sveriges Riksdag: Konsumentkreditlag (2010:1846) Konsumentverket: Förhandsinformation vid kreditgivning Hallå konsument: Bra att veta innan du tar ett lån